• 01 చంద్ర దర్సనం
 • 03 అశ్రేషకార్తె ప్రా"
 • 04 నాగ చతుర్థి
 • 05 గరుడ పంచమి
 • 06 కల్కి జయంతి
 • 09 శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతము
 • 11 మతత్రయ ఏకాదశి
 • 15 భారత స్వతంత్ర
 • దినోత్సవం
 • 15 రాఖీ పండుగ
 • 17 మఘకార్తె ప్రా"
 • 19 సంకష్ఠహర చతుర్థి
 • 23 శ్రీ కృష్ణ జయంతి,
 • కృష్ణాష్టమి
 • 29 మాస శివరాత్రి
 • 31 చంద్రదర్శనం
andhrapradesh 2019 Aug calendar