• 6 మాస శివరాత్రి
  • 10 మంగళ గౌరీ ప్రాత ఆరంభం
  • 13 నాగ పంచమి 15 స్వతంత్ర దినోత్సవం
  • 19 మొహరం
  • 21 ఓనం
  • 22 రాఖీ పౌర్ణమి
  • 25 సంకష్ట హర చతుర్థి
andhrapradesh 2021 Aug calendar